niedziela, 12 grudnia 2010

WARSZAWA: Konferencja programu "Partnerstwo dla dzieci"

Dnia 16 grudnia 2010 w godz. 11.00 - 15.30 w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 w sali 259 odbędzie się konferencja "Partnerstwo dla dzieci - tworzenie lokalnych koalicji na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną". Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, firm i środowiska akademickiego, by wspólnie podsumować realizację programu "Partnerstwo dla dzieci", dofinansowanego w latach 2009-2010 w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Będziemy prezentować dotychczasowe działania i plany na przyszłość.

Część I
Problematyka dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w polityce społecznej


11.00 – 11.30
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dziecka w polityce społecznej państwa
Alina Wiśniewska - Dyrektor Departament Polityki Rodzinnej, MPiPS

11.30 – 11.50
Miejsce Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją społeczną
Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS

11.50 -12.30
Piętno wykluczenia. Bieda dziecka - diagnoza, instrumenty zmiany.
prof. dr habil. APS Małgorzata Orłowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

12.30 – 13.00 Rozwój programu społecznego „Partnerstwo dla dzieci”
Małgorzata Mularczyk, Wiceprezes Zarządu Fundacji „Wspólna Droga”- United Way Polska

13.00 – 13.40 Lunch


Część II
Działania podejmowane na rzecz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym na poziomie lokalnym

13.40 -14.00
Współpraca organizacji pozarządowych oraz samorządu w województwie mazowieckim
Andrzej Rybus- Tołłoczko- Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

14.00 - 14.20
Pomoc dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną w działaniach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy Praga Południe
Izabela Zwierz - Wicedyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe

14.20- 14.40
Pedagogika ulicy w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
Małgorzata Zamorska, Ewa Konopko - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Gdynia

14.40- 15.00
Współpraca MOPS, SPA i Urzędu miasta na przykładzie tworzenia „Diagnozy sytuacji dzieci na ulicy na terenie miasta Częstochowy
Michał Borecki- Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej, Częstochowa

15.00 – 15.20
Lokalna sieć instytucji i przedsiębiorstw wspierających działania na rzecz przeciwdziałania marginalizacji dzieci w Radomiu Beata Domaszewicz – Prezes Stowarzyszenia „Podwórkowe Anioły”
Radosław Witkowski – Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów Społecznych, Caritas Diecezji Radomskiej, Radom

15.20 – 15.30
Podsumowanie, zakończenie konferencji


Konferencję przygotowano w Ramach Programu Partnerstwo dla Dzieci, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich